Leśne Skrzaty

Ogólny Regulamin Anglojęzycznego Niepublicznego Przedszkola LEŚNE SKRZATY w Sochaczewie

 1. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest: 
  • wypełniona karta zgłoszenia dziecka podpisana przez rodziców,
  • umowa o świadczeniu usług w przedszkolu zawarta między rodzicami dziecka i dyrektorem placówki,
  • dokonanie opłat: wpisowego i czesnego.
 2. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-17:00 oraz w dodatkowych godzinach i dniach dyżurów specjalnych, uzgodnionych z tygodniowym wyprzedzeniem. Na wniosek grupy rodziców godziny pracy przedszkola mogą zostać wydłużone do godziny 18:00.
 3. W poczet przedszkolnych Leśnych Skrzatów przyjmujemy dzieci od 2,5 do 6 lat.
 4. Przedszkole przyjmuje dzieci w ciągu całego roku szkolnego, w procesie rekrutacyjnym pierwszeństwo mają dzieci z roku poprzedniego oraz ich rodzeństwo.
 5. Wybór oferty następuje w momencie zapisu dziecka do przedszkola / aneksu na kolejny rok szkolny. Ewentualna zmiana możliwa jest raz w roku szkolnym (od II półrocza tj. 01 lutego). Zasada ta nie dotyczy zmiany oferty na wyższą, która może nastąpić w każdym momencie ze skutkiem od 01 dnia następnego miesiąca.
 6. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne odbywają się z zachowaniem bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.
 7. Uznawanie autorytetu personelu oraz rodziców, a także poszanowanie godności dziecka są nieodłącznymi elementami wzajemnych kontaktów wszystkich stron. 
 8. Przy zmniejszonej liczbie dzieci oraz w czasie grupowych zajęć ponadstandardowych dopuszczona jest możliwość łączenia grup.
 9. Przedszkole przyjmuje dzieci z przewlekłymi chorobami (astma, alergia, cukrzyca i inne), ale nie przyjmuje dzieci okresowo chorych z uwagi na możliwość rozprzestrzeniania się chorób sezonowych i zakaźnych. Bezpośrednio po przebytej chorobie należy okazać zaświadczenie lekarskie stwierdzające powrót do zdrowia.
 10. W przypadku wystąpienia u dziecka objawów chorobowych (stan podgorączkowy, złe samopoczucie) dziecko nie uczestniczy w zajęciach, a rodzice zostają bezzwłocznie powiadomieni i zobowiązani są do zabrania dziecka z przedszkola.
 11. Wszystkie przedszkolaki w ramach szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej uczestniczą w codziennych spacerach i zajęciach plenerowych. Jedynie ekstremalne warunki atmosferyczne stanowią przeciwwskazanie do realizacji przyjętych założeń.
 12. Pracownicy przedszkola nie podają dziecku żadnych leków i nie stosują wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich poza nagłymi przypadkami ratującymi życie dziecka oraz wynikającymi z konieczności udzielenia dziecku pierwszej pomocy.
 13. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie dyrekcji przedszkola.
 14. Do odbioru dziecka z przedszkola mają prawo jedynie rodzice, prawni opiekunowie oraz inne, pełnoletnie osoby, pisemnie upoważnione, nie budzące żadnych wątpliwości wychowawców, gwarantujące pełne bezpieczeństwo, po uprzednim okazaniu dowodu osobistego.
 15. Po przyprowadzeniu dziecka do przedszkola następuje przekazanie go pracownikowi recepcji oraz rejestracja obecności w grupie.
 16. W poszczególnych oddziałach wiekowych realizowane są poszczególne elementy programu wychowania przedszkolnego w zakresie co najmniej obowiązującego minimum programowego opracowanego przez MEN dla dzieci w wieku 2,5–6 lat.
 17. Zakup wyprawki przedszkolnej oraz podręczników następuje w sposób zbiorowy, organizowany przez przedszkole (nie dotyczy oferty dobry start).
 18. Rodzice ponoszą koszty związane z transportem dzieci na wycieczki i różnego typu wyjazdy autokarowe oraz bilety wstępu (dotyczy oferty dobry start).
 19. Dzienna stawka za wyżywienie jest zależna od wymagań dietetycznych zgłoszonych przez rodziców. 
 20. Czesne określone w umowie należy uregulować do 5 dnia każdego miesiąca. Nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z usług placówki.
 21. Wysokość opłaty stałej ulega obniżce o 20% dla każdego kolejnego dziecka z tej samej rodziny będącego rodzeństwem dziecka korzystającego z usług placówki (dotyczy oferty elementarnej).
 22. Wysokość czesnego za pierwszy miesiąc pobytu w przedszkolu uzależniona jest od dnia zapisu dziecka.
 23. Nieterminowe uiszczanie należności jest podstawą do wypowiedzenia umowy przyjęcia dziecka do przedszkola z zachowaniem terminu wypowiedzenia oraz wiąże się ze skreśleniem z listy wychowanków.
 24. W przypadku nieopłacenia pobytu dziecka w przedszkolu w określonym terminie, za każdy dzień zwłoki naliczane będą odsetki.
 25. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przynoszone do przedszkola.
 26. Wszystkie pilne sprawy związane z życiem przedszkola, powinny być omawiane na terenie przedszkola w obecności zainteresowanych stron tego samego dnia.
 27. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola i spożywać przyniesionych z domu napojów i innych produktów.
 28. W przypadku odbioru dziecka po ustalonych godzinach pracy przedszkola, naliczana będzie dodatkowa opłata za każdą rozpoczętą godzinę w wysokości 30 zł
 29. Informację o rezygnacji korzystania z pobytu dziecka w przedszkolu należy zgłosić na piśmie, z miesięcznym wyprzedzeniem. Gwarantuje to nienaliczanie opłat za kolejny miesiąc.
 30. Rodzice są zobowiązani do zapoznania się ze Statutem i Regulaminem Przedszkola oraz innymi dokumentami regulującymi pracę przedszkola.

Pozostałe ustalenia nieokreślone powyższym regulaminem normują oddzielne przepisy szczegółowe zawarte w dokumentach placówki tj. Statut, regulaminy wewnętrzne placówki.